Projekt:

Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města BenešovaDruh dokumentace: Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Dokumentace pro zadání stavby (DPS)
Rozsah investičních nákladů: 195.000.000,- Kč bez DPH
Smluvní cena za dokumentaci: 4.890.000,- Kč bez DPH
Zvýšení kapacity ČOV Benešov z původních 40 048 EO na 53 738 EO.
Rozsah stavby: Splašková kanalizace
- řady + přepojení vpustí 3 047 m
- výtlak 743 m
- přípojky 68 ks
Čistírna odpadních vod 1 soubor
Odlehčovací komora 1 soubor
Čerpací stanice odpadních vod 4 ks
Elektropřípojky 4 ks
Obslužné komunikace 3 ks
Opěrná zeď 1 ks
Vodovodní přípojka 111 m
Součástí je inženýrská činnost: ano
Financování projektu: z Operačního programu životní prostředí
   
Termíny:  
Aktualizace dokumentace pro  
Zadání stavby: 01/2013
Realizace stavby: 02/2013 – 11/2014


Výkresy: