Projekt:

Rozšíření ČOV + ČKV Jih, Letiště Praha Ruzyně (3. etapa)Druh dokumentace: Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Dokumentace pro výběr zhotovitele (ZD)
Rozsah investičních nákladů: 485.000.000,- Kč bez DPH
(včetně územního rozhodnutí a stavebních povolení)
Rozsah stavby: Rozšíření čistírny odpadních vod a kontaminovaných vod. Zakázka navazuje na ukončenou 1. a 2. etapu modernizace čistírny odpadních vod, která byla projektována na 9.500 EO. Rozšíření (3. etapa) řeší čistírnu kontaminovaných odpadních vod – na projektovanou kapacitu 89.570 EO.
Stavba sestává z těchto částí:
1. Přeložky a spojení jednotlivých stok v území vně oplocení ČOV + ČKV Jih, obtok ČKV.
2. Hrubé předčištění, které zejména sestává: měření průtoků, odlehčení, lapák štěrku, nátoky se stavidly a hrubými česlemi, usazovací nádrže, odtok do otevřeného koryta stávající dešťové kanalizace, měrný objekt, propojovací potrubí.
3. Biologická část Představuje tři linky aktivace, dvě dosazovací nádrže, dmýchárnu, rozvodnu, dávkování chemikálií, nádrže koncentrátů z rozmrazování letadel, odtok vody přes mikrosíta k měrnému objektu a dále do koryta dešťové kanalizace, propojovací potrubí.
4. Elektročást Součástí stavby jsou silové a ovládací rozvody s vazbou na dispečink ČOV a ČKV. Zároveň jsou součástí zabezpečovací systémy, jak je předepisuje Letiště Praha, s.p. Součástí je i veřejné osvětlení.
5. Komunikace, terénní a sadové úpravy Obslužný systém rozšířené ČKV navazuje na stávající komunikace ČOV a ČKV. Komunikace zabezpečují obslužnost jednotlivých objektů dle požadavku provozovatele ČOV + ČKV. Terénní a sadové úpravy dotvářejí podobu areálu, řeší vazbu jednotlivých objektů, komunikací a terénu stavby, která je umístěna ve svažitém terénu. Navrhujeme výsadbu zeleně. Objekt bude řešen ve vazbě na zjišťovací řízení EIA.
6. Kopaninský poldr Součástí stavby je realizace obslužné komunikace z ČKV k výpustnému zařízení Kopaninského poldru. Dále bude opravena dlažba u nátoků výpustného potrubí, osazeno ovládání odtoku a měření na východ od tělesa komunikace R/7.
7. Zařízení staveniště Součástí DUR je návrh staveniště. Prostor pro zařízení staveniště se nachází západně od plotu ČOV + ČKV Jih. V prostoru zařízení staveniště se počítá s obslužnou komunikací pro stavbu „Rozšíření ČKV“ umístěním objektů zhotovitele, ploch pro materiál a ploch pro mezideponie materiálu.
Součástí je inženýrská činnost: ano, zajištění projednání v územním řízení a stavebním povolení a zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebních povolení v právní moci.
   
Termíny:  
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR):  
Zahájení 10/2007
Dokončení dokumentace pro územní řízení 11/2008
Vydání územního rozhodnutí 07/2009
Nabytí právní moci 08/2009
   
Dokumentace pro stavební povolení (DSP):  
Zahájení 01/2009
Dokončení dokumentace pro stavební povolení 04/2009
Podání žádostí o stavební povolení 09/2009
Nabytí stavebních povolení právní moci 01-02/2010
   
Dokumentace pro provedení stavby (DPS):  
Zahájení 05/2009
Dokončení dokumentace pro provedení stavby 10/2009
Dokončení dokumentace pro výběr zhotovitele 02/2010


Výkresy: