Projekt:

Železobetonové přehrážky


Projekt a následně stavba byly zadáním Letiště Praha, a.s.Pro zpomalení nárazového odtoku srážkových vod jsou navrženy železobetonové přehrážky. Retenční přehrážky jsou příčné stavby s retenčním prostorem, jejichž účelem je pak především zmírnit účinky povodně zachycením části jejího objemu a tím snížení kulminačních průtoků nebo zabráněním rozlivů.


Soustava čtyř přehrážek je navržena do úseku otevřeného koryta dešťové kanalizace do prostoru mezi výtok z ČOV a ČKV Sever a zaústěním do Únětického potoka. Přehrážky jsou tížné, železobetonové, zavázané 2 m do břehových svahů. Základová spára přehrážek je stupňovitá se zachováním minimální hloubky založení 1,5 m. Všechny přehrážky jsou vybaveny bezpečnostním přelivem šířky 10 m a trojicí průtočných otvorů pro převádění běžných průtoků (dva otvory 0,3x0,3 m a jeden otvor 0,6x0,4 m).

Velikost a tvar jednotlivých přehrážek se liší dle příčného profilu, ve kterém jsou umístěny:


Přehrážka č.1 – max. výška 4,15 m, max. šířka 13 m

Přehrážka č.2 – max. výška 4,55 m, max. šířka 19,68 m

Přehrážka č.3 – max. výška 5,73 m, max. šířka 22,06 m

Přehrážka č.4 – max. výška 5,90 m, max. šířka 24,01 m


V podjezí každé přehrážky je zřízen kamenem opevněný vývar délky cca 6,5 m a hloubky 0,8 m pro tlumení kinetické energie vodního paprsku.


Systémem přehrážek vznikne retenční prostor cca 2 455 m3, který je využit při situacích, kdy budou retenční nádrže ČOV a ČKV Letiště Praha plné. Systém přehrážek bude realizován v hlubokém zářezu koryta dešťové kanalizace. Při povodňové události nebo v době zvýšených odtoků z ploch severní části Letiště Praha, a.s. jsou jednotlivé hrázky postupně plněny. Prázdnící otvory umožňují při stoupajícím tlaku vody rychlejší odtok a dochází tak ke snížení maximálního průtoku povodňové vlny a pomalejšímu odtoku zadrženého objemu povodňové vlny. Při dalším nárůstu průtoku již nedochází k jeho transformaci. Důvodem je omezený prostor v předmětném území a omezený retenční objem vytvořený hrázkami.Výkresy: