PREZENTACE PROJEKČNÍ KANCELÁŘE

PRO STAVBY MALÝCH VODNÍCH ELEKTRÁRENvodni elektrarna
05/2016

Popis činnosti projekční kanceláře
Ing. Jan Šinták – I.P.R.E.

Projekční kancelář Ing. Jan Šinták – I.P.R.E. byla založena v září roku 1990. Zaměstnává pracovníky se zkušenostmi v oblasti projektování, v oboru vodního hospodářství a inženýrských staveb, úpravy toků (malé vodní elektrárny, jezy, úpravy toků, plynovody, kolektory, vodovody, kanalizace, ČOV).


Projekční kancelář Ing. Jan Šinták – I.P.R.E. se zabývá projektováním a inženýrskou činností: úpravy toků, malé vodní elektrárny, odběrné objekty, jezy, odvodnění území, čistírny odpadních vod, vodojemy, vodovody, kanalizace, čerpací stanice, vodojemy.


Projektová dokumentace a navazující inženýrská činnost je zajišťována zejména pro zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení. Současně jsou zpracovávány dokumentace pro provedení stavby, dokumentace skutečného provedení a pasporty. Zpracování dokumentace je prováděno v téměř celém rozsahu v oboru vodního hospodářství. Současně zajišťuje vypracování Manipulačních a Provozních řádů vodních děl, Havarijní a Povodňové plány staveb a potřebná projednání dokumentací.


Majitel společnosti vlastní osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a dále v oboru městského inženýrství. Je členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českého svazu stavebních inženýrů, Českého sdružení pro technická zařízení, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR.

Společnost spolupracuje trvale s externími pracovníky, kteří vlastní autorizaci v oboru vodní stavby, pozemní stavby, dopravní stavby, technologická zařízení staveb, geodézie, geologie, hydrogeologie a kteří jsou znalci v oboru důlní stavby, biologie.


Technické zázemí se nachází v třípodlažní budově na adrese Závodní 55/68, 360 06 Karlovy Vary, v objektu určeném pouze pro pracovníky, kteří vykonávají projekční a inženýrskou činnost.


Vlastní projekci zajišťuje 13 digitálních pracovišť obsluhovaných absolventy ČVUT Praha, stavební průmyslové školy obor TZB nebo střední průmyslové školy strojní. Pracoviště jsou vybavena potřebnými projekčními programy, skenery (A0), kapacitními plotry HP (jeden z plotrů je vybaven skládacím zařízením), výkonnými síťovými tiskárnami (6 ks), serverem, intranetem a vysokorychlostním internetovým připojením.


Kvalita projekčních prací a chodu celé organizace je garantována i certifikátem ISO 9001, jenž je pravidelně obhajován u certifikovaného orgánu a dále častou účastí na odborných i legislativních školeních.


Projekční a inženýrskou činnost zajišťujeme na celém území Českém republiky. V posledních čtyřech letech jsme projektovali několik staveb v Polsku. Všechny byly realizovány.K významným zákazníkům projekční kanceláře patří společnost Letiště Praha, a.s Český Aeroholding a.s.), Svazek obcí Křivoklátsko, město Benešov, město Tábor, Povodí Ohře, s.p. Chomutov, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., CHEVAK Cheb, a.s., Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech a dále jednotlivé městské nebo obecní úřady. Dále také firmy, které připravují a realizují výstavbu vodních elektráren: RenoEnergie a.s., Hydropol a.s., MEERCATOR Energy a.s. apod.


V roce 2004 získala firma Ing. Jan Šinták – I.P.R.E. ve veřejném výběrovém řízení vypsaném Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech zakázku „Čistá Berounka – etapa 1“.


Jednalo se o velmi významnou zakázku o celkovém rozpočtu ve výši 750 mil. Kč. Tato zakázka obsahovala celkem 23 dílčích projektů týkajících se vesměs kanalizací a rekonstrukcí ČOV v obcích a městech Bochov, Bor u Tachova, Halže, Chodová Planá, Kladruby, Konstantinovy Lázně, Lučina, Planá, Stříbro, Tachov, Toužim a Žlutice. Dokumentace byla dokončena, bylo zajištěno vydání 40 stavebních a vodoprávních povolení.


Další významné zakázky byly zpracovány v minulých letech a jde zejména o „Kanalizaci mikroregionu Litoměřice“ s náklady stavby 135 mil. Kč (dokumentace pro výběrové řízení); projekt „Perninský vrch – ekologické inženýrské sítě“ za 125 mil. Kč. Tento projekt zpracovala firma Ing. Jan Šinták – I.P.R.E. od stupně územního rozhodnutí po dokumentaci pro výběr zhotovitele včetně inženýrské činnosti. Stavba je dokončena. Z dalších staveb uvedených v příloze lze vyzdvihnout stavbu „Kanalizace Horní Benešov, II. etapa“, dokončena 2007; „Kanalizace Horní Benešov, III. etapa“, která byla dokončena v roce 2010.


Další významné projekty – „ČOV+ČKV Ruzyně jih III. etapa“, náklady stavby cca 350 mil. Kč, dokončeno 2009; „Vodovody a kanalizace Křivoklátsko“, celkové náklady 650 mil. Kč, dokončeno 2010; „Kanalizace města Tábor“, část připravovaná naší projekcí v IN cca 280 mil. Kč, projekt 2009-2010; „Vodohospodářský projekt Benešov“ 250 mil. Kč, 2009-2010; „Vodohospodářský projekt Nejdek“ 250 mil. Kč, 2010-2011.V roce 2012 jsme uspěli ve veřejné soutěži na zpracování projektové dokumentace „Rozšíření ČOV + ČKV Sever, letiště Praha. Projekt představuje dokumentaci EIA, dokumentaci pro územní a stavební řízení, dokumentaci pro provedení stavby. Projekt bude ukončen v říjnu 2014. V současné době byla vypsána stavební povolení (obecný a vodoprávní úřad) a s objednatelem probíhá odsouhlasení dokumentace pro provedení stavby. Náklady stavby cca 300 mil. Kč.


V současné době byla dokončena stavba „Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku“. Stavba byla vysoutěžena za cca 254 mil. Kč a sestává z nových a rekonstruovaných kanalizačních řádů, nových vodovodů a nové čistírny odpadních vod pro 8 150 ekvivalentních obyvatel. Pro stavbu jsme zajišťovali všechny stupně projektové dokumentace, všechna rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení, povolení k nakládání s vodami, povolení ke stavbě vodních děl, povolení dopravních staveb), uvedení do zkušebního provozu, kolaudace.
Projekční firma Ing. Jana Šintáka zpracovávala i projekty malých vodních elektráren. Většina je realizována a zajišťuje výrobu el. energie ke spokojenosti majitelů.


Nejvíce vyprojektovaných staveb bylo realizováno na řece Labi – MVE Lovosice, MVE Roudnice nad Labem – Vědomice, MVE Liběchov, 1. a 3.etapa, MVE Velký Osek.


Dále na energetickém kanálu řeky Visly - MVE Laczany a MVE Borek Szlachecki v Polsku. Na řece Odře je v provozu MVE Olawa, v projekční přípravě MVE Ratowice. Za projektovou dokumentaci stavby MVE Roudnice nad Labem – Vědomice, obdržela projekční kancelář cenu od představenstva ČKAIT za rok 2015.Níže uvádíme výčet projektů s jednoduchým komentářem:

 • Jez Pátek na řece Ohři pro vzdutí vody pro MVE Pátek, Ohře ř.km. 36,12, H = 2,0 m, Š = 60 m – postaveno, jez nese hydraulicky ovládané klapky
 • Vodní elektrárna Zschopau ve Spolkové republice Německo, spád 6 m, 2 turbíny o průměru 1000 mm – postaveno, instalovaný výkon 2 x 350 kW
 • MVE Kadaň na Ohři, 2010 H = 1,9 m 1x Kaplan 1290 mm, 60 kW – postaveno 2007
 • MVE Lovosice na Labi H = 2,0 m 4x Kaplan OK 3 000 mm, 3,1 MW – postavené, do provozu 10/2010
 • MVE Velký Osek na Labi, H = 1,9 m, Q = 51 m3 s-1, P = 900 kW. Stavba dokončena v roce 2013, kolaudováno.
 • MVE pro VD Janov u Litvínova, turbína Pelton, 135 kW, spád 60 m, projekt pro stavební povolení a provedení stavby
 • MVE Laczany Polsko, H = 6,2 m, Q = 2÷25 m3 s-1, 1,4 MW, do provozu 12/2012
 • MVE Liběchov, Labe u Mělníka, 1.etapa, H = 2,5 m, Q = 110 m3 s-1, 2,0 MW. Vše dokončeno, kolaudace v roce 2013.
 • MVE Roudnice nad Labem, Labe, H = 2,5 m, Q = 4 x 55 m3 s-1, 4.0 MW. Dokončeno v roce 2013, rybí přechod v roce 2014, kolaudace v roce 2014.
 • MVE Borek Szlachecki Polsko Visla, H = 11,0 m, Q = 9,0 m3 s-1, výkon 0,9 MW. Dokončeno v roce 2013.
 • MVE Bělov, řeka Morava u Otrokovic, H = 2,3 m, Q = 60,0 m3 s-1, 1,2 MW. Dokončeno a kolaudováno v roce 2013.
 • MVE Veselí na Moravě, H = 2,4 m, Q = 28,0 m3 s-1, 0,6 MW. V přípravě.
 • MVE Liběchov, Labe u Mělníka, 3.etapa, H = 2,5 m, Q = 50 m3 s-1, 0,9 MW. Vše dokončeno, kolaudace v roce 2014.
 • MVE Olawa Polsko, řeka Odra a oprava jezu, H = 2,4 m, L = 130 m, P = 2 x 1,682 MW, Q = 60 m3 s-1, do provozu 11/2013, stavba jezu dokončena 11/2014.
 • MVE Ervěnický koridor H = 33,4 m, hltnost Francisových turbin 2 x 1,2 m3 s-1, P = 0,6 MW. Realizace 05-10/2014, prosinec 2014 uvedení do provozu.
 • MVE Ratowice, H = 2,25 m, Q = 120 m3 s-1, 2,3 MW. Elektrárna v projekční přípravě, k 12/2015 zpracována dokumentace pro stavební povolení.

Celkem je výkon vyprojektovaných, dokončených a postavených vodních elektráren podle našich projektů 21,1 MW.Rovněž jsme se podíleli projekční činností na opravě poškozených plavebních komor a jezů na řece Labi po povodni v roce 2002. Předmětem našich projektů byla plavební komora Střekov a oprava jezu plavebních komor a plavební cesty jezu v Dolních Beřkovicích rovněž na Labi.Pracovní životopis Ing. Jan Šinták

Narozen 18. 9. 1958 v Praze

 • 1964-1973 absolvování základní devítileté školy v Chomutově
 • 1973-1977 absolvování střední průmyslové školy strojní s maturitou v Chomutově
 • 1977-1982 absolvování Českého vysokého učení technického, fakulta stavební, obor vodní stavby a vodní hospodářství, obdržení diplomu
 • 1982- nástup do podniku Povodí Ohře s.p., jako projektant
 • 1983-1984 absolvování základní vojenské služby, prováděny projekční práce pro potřeby posádky
 • 1982-1994 projektant a následně vedoucí technické skupiny na podniku Povodí Ohře s.p. V rámci pracovní činnosti řešeny malé vodní elektrárny na přehradách a vodních tocích ve správě Povodí Ohře. Spolupráce s ČVUT Praha, fakulta stavební a VUT Brno, fakulta strojní, spolupráce na diplomních projektech.
 • 1988-1992 Stavba malé vodní elektrárny v Krásně. Tým pěti vlastníků. Spád 2 x 80 m, Q = 0,150 m3 s-1, P = 4 x 55 kW
 • 1990- odchod z podniku Povodí Ohře, s.p. a založení soukromé projekční firmy
 • 1990-1994 Stavba soukromé malé vodní elektrárny Boučí, spád 4,0 m, Q = 4 m3 s-1, P = 25 kW + 50 kW
 • 1990-2016 Vlastní projekční kancelář (od 2 zaměstnanců po současný počet cca 13)

Vodou a vodním hospodářstvím se v rodině otce zabývá již třetí generace.


Děda František Šinták pochází z malé obce Sněžné při česko-polské hranici. V letech 1930-1965 provozoval v Náchodě vodoinstalatérství.


Jeho následník Josef Šinták se vyučil instalatérem, vystudoval vodařskou průmyslovou školu a dále s vyznamenáním absolvoval České vysoké učení technické v Praze. V letech 1959-1967 pracoval jako vedoucí vodárny v Chomutově. Následně byl spoluzakladatelem Podniku Povodí v Čechách a na Slovensku. Od roku 1967 do roku 1983 byl ředitelem Povodí Ohře. Po roce 1989 se opět stal provozovatelem vodárny ve Vejprtech.


V oboru vodního hospodářství pracuje od roku 1982 i Ing. Jan Šinták. V letech 1982-1990 v podniku Povodí Ohře, s.p. Na Povodí Ohře, s.p. se Jan Šinták zabýval především rozvoji malých vodních elektráren. (Osazování na přehrady a jezy ve správě Povodí Ohře, s.p.) Při tomto rozvoji úzce spolupracoval s Českým vysokým učením technickým v Praze a Vysokým učením technickým v Brně.V letech 1988-1991 realizoval majitel projekční kanceláře malou vodní elektrárnu v Krásně. Spád 2 x 80 m, Q = 0,15 m3 s-1, výkon 4 x 55 kW. V současné době mimo provoz.


V letech 1991-1994 realizoval majitel projekční kanceláře malou vodní elektrárnu na řece Svatavě. Stavba sestává z vakového jezu, štěrkové propusti hrazené klapkou s hydraulickým ovládáním, náhonem o délce 300 m, strojovnou s dvěma vrtulovými turbínami, odpadem a přípojkou VN pro vyvedení výkonu. MVE je provozována dosud. Výkon 25 + 50 kW. Spád 4,0 m, Qmax = 3,5 m3 s-1.Rozsah projekční a inženýrské činnosti:

 • Vodovody
 • Kanalizace
 • Čistírny odpadních vod (ČOV) a doprovodné pozemní objekty
 • Úpravny vody (ÚV) a doprovodné pozemní objekty
 • Úpravny toků
 • Rybníky
 • Návrhy odvodnění území a revitalizace
 • Jezy, malé vodní nádrže
 • Malé vodní elektrárny
 • Plavební komory
 • Vnitřní instalace vodovodu a kanalizace
 • Čerpací stanice splaškových vod
 • Čerpací stanice surové nebo pitné vody
 • Vodojemy
 • Kolektory
 • Provozní řády vodních děl
 • Manipulační řády vodních děl
 • Havarijní a Povodňové plány staveb
 • Plynovody nízkotlaké, středotlaké, vysokotlaké
 • Zajišťování územních rozhodnutí, stavebních povolení, vodoprávních povolení, dokumentací pro provedení stavby
 • Zpracování Dokumentací pro výběr zhotovitele (dle vyhlášky 230/2012 Sb.)
 • Zpracování rozpočtů staveb v oboru voda, kanalizace, plyn
 • Výpočty chodu velkých vod nerovnoměrným prouděním